نقش تجزیه و تحلیل داده در دیجیتال مارکتینگ و چگونگی استفاده از داده ها برای کسب نتیجه در دیجیتال مارکتیگ